Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia doręczenia rzeczy), a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w Załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem w/w 14-dniowego terminu. Konsument może odstąpić od zakupu Towarów także poprzez odmowę przyjęcia części lub całości Zamówienia podczas odbioru dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera formularza zwrotu Towarów.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zwraca Towar przez kuriera Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. a) poniżej.
 5. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Towar, co do którego Konsument odstąpił od umowy, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy:
 1. przekazany kurierowi, w przypadku, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy dzwoniąc na numer tel. 797-537-783 pn-sob 08:00-18:00/ nd – 09:00-15:00 lub podczas dostawy przez kuriera Sprzedawcy nowego Zamówienia;
 1. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy i zwraca towar w ten sposób.
 2. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku Towarów:

 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami,

Sprzedawca:

 1. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakupove.pl umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 2. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakupove.pl umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakupove.pl umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. nie zawiera Umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena zostaje uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 5. nie zawiera Umów sprzedaży ani innych umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakupove.pl w drodze aukcji publicznej;
 6. nie dostarcza za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakupove.pl treści cyfrowych.